3 Şubat 2016 Çarşamba

Haluk Nurbaki’de İlmi Tefsir - 1. Bölüm


Khayala Aliyeva
editor@turkata.com

(NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Tefsir Y. L. Öğrencisi

İlmi Tefsir Nedir?

Son zamanlarda en fazla kabul gören tefsir çeşitlerinden biri de hiç şüphesiz, İlmi Tefsirdir.
Kur’an’ın ilmi tefsirinde, Kur’an’ın bütün ilimleri ihtiva ettiği esası ağırlık noktasını teşkil eder. Bu yolu tutan kimselerin nazarında Kur’an, dini, itikadi ilimlere şamil olmakla beraber, onun çeşitli ilimleri de kapsadığı fikri revaç bulur.
İlmi tefsir anlayışını sistemli bir şekilde ele alan ilk düşünürün Gazzali (ö.505/1111) olduğunu söyleye biliriz (“Cevahiru’l-Kur’an”). Sonraki dönemlerde bu konuda tefsir yazan alimler Celaluddin es-Suyuti ((ö.911/1505)-“el-İklil fi İstinbati’t-Tenzil”);Fahruddin er-Razi (ö.606/1209), Muhammed b. Ebi’l-Fadl el-Mursi (ö.655/1257), Muhammed b. Ahmed el-İskenderani ((ö.1306/1888)- “Keşfu’l-Esrar el-Nuraniyye el-Kur’aniyye”); Seyyid Abdurrahman el-Kevakibi(“Tabaiu’l-İstibdad ve Masariu’l-İsti’bad”); eş-Şeyh Tantavi el-Cevheri ((ö.1940)- “el-Cevahir fi Tefsiri’l-Kuran”); Türkiyedeki temsilcisi ise Gazi Ahmet Muhtar Paşa ((ö.1918)- “Serairu’l-Kur’an”) olmuştur.[1]
İlmi tefsir günümüzde varlığını genellikle müstakil eserler halinde sürdürmektedir. Bilhassa bunlar arasında Abdurrezzak Nevfel’in “el-Kuran ve’l-İlmu’l-Hadis”i; Yusuf Mürüvve’nin “el-Ulumu’t-Tabıiyye fi’l-Kur’an”ı; Beşir et-Türki’nin “L’İslam Religion de laSciennce”ı; Maurice Bucaille’in “La Bible, le Coran et la Science” adlı eserleri zikredebiliriz.[2]
Son dönemde Türkiye’de ilmi tefsir konusunda eser yazan alimlerden biri de Haluk Nurbaki’dir.

Haluk Nurbaki Kimdir?
Haluk Nurbaki 1924 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. Tahsilinin ilk bölümünü Afyon’da tamamladı. Afyon Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a tıp tahsili için geldi. Tahsilinin 5. yılında -daha sonra kitaplarına yansıyacak olan- Almanya’dan Türkiye’ye gelen ilim adamlarından matematik, fizik ve kimya konularında özel dersler aldı.  Yine bu dönemde Nur-u Osmaniye ve Beyazıt camilerinde hadis dersleri aldı, bu sırada Şemsettin Yeşil ile tanıştı ve bu tanışma onda Ehl-i Beyt aşkını coşturdu. Aynı zamanda Necip Fazıl ile devam eden diyaloğu, ona İslami mücadele insiyatifini öğretti ve neticede 1950'li yıllarda dönemin çetin şartlarına rağmen “Büyük Doğu” cemiyetini kuran dokuz kişiden biri olarak yer aldı. Bir süre sonra da bu cemiyetin genel sekreterliğine getirildi.
Hareketli ve dinamik bir talebelik hayatı geçiren Dr. Haluk Nurbaki Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrasında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hükümet tabibi olarak çalıştı. 1954 yılında mecburi hizmetin son durağı olan Afyon'un Sinan Paşa kasabasına geldi. Burada sohbetlerinde sık sık "Faik ağabey" olarak andığı mürşidi Faik Saraç Beyefendi ile tanıştı, derin dostlukları oldu ve kendilerinden mânâ eğitimi almaya başladı.Aldığı bu mânâ ilimlerini pozitif bilimlere olan vukûfiyeti ile harmanlar.
Sinan Paşa kasabasından Afyon'a Hükümet Tabibi olarak tayin edilen Nurbaki bu görevinin yanı sıra Afyon Lisesi'nde Fizik, Kimya ve Matematik dersleri de verir.
1961-65 yılları arası Afyon milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Nurbaki, daha sonra Radioterapi ve Radiobiyoloji ihtisasını tamamladı ve kanser konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fransa, İsviçre ve İngiltere'de mesleğiyle ilgili çalış­malarda bulundu. Bu çalışmalarına bağlı olarak "Radyasyon ve Miniklerin Evreni", "Kanser", "AIDS", "İnsan ve Hayat" gibi pek çok kitaplar yazdı. Kanser (Onkoloji) Hastanesi Başhekimliği, Ankara Numune Hastanesi Radioterapi ve Radiobiyoloji Ens­titüsü şefliği görevlerinde bulundu ve buradan emekli oldu. Numune Camii’nde Cuma vaazlarında bulunurken, hastanede ve muayenehanesinde de mânâ soh­betleriyle irşad görevini yerine getirdi. Numune Camii’ndeki vaazları bir dönemin ilgi odağı oldu ve pek çok ünlü bu sohbetlere katıldı, basın burada Nurbaki'nin dile getirdiği farklı yorumlarına sık sık yer verdi.
1951 yılında, 27 yaşında iken İslam’ın Nuru dergisinde neşretmeye başladığı yazılarını “Büyük Doğu” dergisinde sürdürdü.“Zafer” Dergisinde başyazarlık yaptı.İlk kitabı olan “Tek Nur”u l956-57 yılları arasında kaleme aldı, bu kitabı l959 da “Sonsuz Nur” takip etti.
2 Haziran 1997'de çok sevdiği İstanbul'da 73 yaşında vefat etti.Arkasında binlerce seveni, yüzler­ce dervişi bırakan Dr. Haluk Nurbaki Afyon'da toprağa verildi.

ESERLERİ:
·  İnsan Bilinmezi
·  Kur’an Ayetleri ve Bilimsel Gerçekler
·  Tek Nur
·  Amme Cüz’ü Yorumu I-II
·  Sonsuz Nur
·  Gönül Penceresinden Fahr-i Kainat Efendimiz
·  Fatiha’nın Kırk Yorumu
·  Kutsal Mücadelem
·  Kur’ an Mucizeleri
·  Kur’an’ın Matematik Sırları
·  Namaz Sureleri Yorumu
·  Sure-i Yusuf’un Yorumu
·  Sure-i Tekvir’in Yorumu
·  Gönüllerde Sema
·  Anadolu Mucizesi
·  İmanla Gelen ilim 1-2
·  Nurdan Anneler
·  Evrendeki Mucize
·  Bakara Suresi Yorumu
·  Ayet-el Kürsi Yorumu
·  Yasin Suresi Yorumu
·  Veliler Deryasından Katreler
·  Nur Dolu Geceler
·  Yüce İslam Büyükleri
·  Gerçek Alim Gerçek Aşık
·  Bilim Açısından İmanın Altı Şartı
·  Peygamber Çizgisinde Yaşamak
·  Kur’an-i Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler
·  İslâm Dininin İnsan Sağlığına Verdiği Önem
·  Kanser Bilmecesi ve Çözümü
·  İnsan ve Hayat
·  Kalb ve Ötesi
·  Kanser[3]

Haluk Nurbaki Kur’an-i Kerim’deki ilmi ayetler hakkında çok geniş açıklamalarda bulunmuş, tefsirlerini yapmıştır. Biz burada Haluk Nurbaki’nin kitaplarında ele almış olduğu  ilmi ayetleri iki başlık altında inceleyeceğiz:

1.                      ASTRONOMİ:
a)                      Kainatın Yaratılması.
b)                      Kainatın Genişlemesi.
c)                      Kainatın Dönmesi.
d)                     Yıldızlar Ve Gezegenler.
e)                      Karadelikler.
f)                       Kainatın Yok Olması.

2.                      COĞRAFYA:
a)                      Atmosferin Sırları.
b)                      Dünyanın Dönüşü Ve Yuvarlak Oluşu.
c)                      Arzdaki Çatlaklar.
d)                     Dağların Sırrı.
e)                      Petrol
f)                       Dünyanın Dengesi


DİPNOTLAR:


[1]Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/3, 25. Baskı, Ankara 2014, s. 303-306.
[2] Aydüz, Davut, Tefsir Tarihi, Çeşitleri Ve Konulu Tefsir, Işık Yayınları, İzmir 2013,  s. 108-111.

[3] http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=4610 erişim tarihi: 13.11.2015